Menu
EUR

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Inleiding

Hieronder treft u onze Algemene Voorwaarden aan. Deze zijn van toepassing wanneer u gebruikmaakt van onze Website of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Wij raden u aan om deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig door te lezen. Tevens adviseren wij u om deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment kunt raadplegen.

Definities

  1. Luxurious Drinks BV: gevestigd te Venlo en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 56593627, handelend onder de naam Luxurious Drinks BV.

  2. Website: de website van Luxurious Drinks BV, te raadplegen via www.luxuriousdrinks.com en alle bijbehorende subdomeinen.

  3. Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, al dan niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, die een Overeenkomst aangaat met Luxurious Drinks BV en/of zich registreert op de Website.

  4. Overeenkomst: elke afspraak of overeenkomst tussen Luxurious Drinks BV en de Klant, waarbij de Algemene Voorwaarden integraal deel uitmaken.

  5. Algemene Voorwaarden: deze onderhavige Algemene Voorwaarden.

Leeftijd

Voor alcoholische dranken geldt een wettelijke minimumleeftijd van 18 jaar. Wij bezorgen dan ook niet aan personen onder de 18 jaar. Bij de bezorging is de ontvanger wettelijk verplicht om dit te verifiëren. Bij twijfel zal de koerier om legitimatie vragen. Indien legitimatie niet kan worden verstrekt, behoudt de koerier zich het recht voor om de bestelling niet af te leveren, en zullen wij de verzend- en retourkosten in rekening brengen.

Drink altijd met mate!

Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

  1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Luxurious Drinks BV zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

  2. Indien de Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling met aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van of niet voorkomen in deze Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Luxurious Drinks BV slechts bindend indien en voor zover deze door Luxurious Drinks BV uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

  3. In het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn deze voorwaarden ook van kracht. In het geval van tegenstrijdige voorwaarden kan de Klant zich beroepen op de bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Prijzen en informatie

  1. Alle prijzen vermeld op de Website en in andere materialen van Luxurious Drinks BV zijn exclusief btw en, tenzij anders vermeld op de Website, andere overheidsheffingen.

  2. Eventuele verzendkosten worden duidelijk en tijdig vermeld vóór het sluiten van de Overeenkomst en worden tevens apart weergegeven in het bestelproces.

  3. De inhoud van de Website is met de grootste zorg samengesteld. Luxurious Drinks BV kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere materialen van Luxurious Drinks BV zijn onder voorbehoud van duidelijke programmeer- en typefouten.

  4. Luxurious Drinks BV kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen als gevolg van beeldscherminstellingen of onbeschikbaarheid van producten vanwege reserveringen. In dergelijke gevallen heeft een reservering voorrang.

Totstandkoming van de Overeenkomst

  1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Klant het aanbod van Luxurious Drinks BV aanvaardt en voldoet aan de door Luxurious Drinks BV gestelde voorwaarden.

  2. Indien de Klant het aanbod elektronisch heeft aanvaard, bevestigt Luxurious Drinks BV onverwijld de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod langs elektronische weg. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid om de Overeenkomst te ontbinden.

  3. Indien blijkt dat de Klant bij de aanvaarding of op andere wijze bij het aangaan van de Overeenkomst onjuiste gegevens heeft verstrekt, heeft Luxurious Drinks BV het recht om pas aan haar verplichtingen te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.

  4. Luxurious Drinks BV kan binnen de wettelijke grenzen onderzoeken of de Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoorde aangaan van de Overeenkomst. Indien Luxurious Drinks BV op basis van dit onderzoek gegronde redenen heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd om een bestelling of aanvraag te weigeren of speciale voorwaarden, zoals vooruitbetaling, te stellen.

Registratie

  1. Om optimaal gebruik te kunnen maken van de Website, kan de Klant zich registreren via het registratieformulier of de account-aanmeldoptie op de Website.

  2. Tijdens het registratieproces kiest de Klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de Website. De Klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.

  3. De Klant dient zijn inloggegevens, bestaande uit gebruikersnaam en wachtwoord, strikt geheim te houden. Luxurious Drinks BV is niet aansprakelijk voor misbruik van deze inloggegevens en gaat ervan uit dat een Klant die zich aanmeldt op de Website daadwerkelijk de Klant is. Alle activiteiten die via het account van de Klant plaatsvinden, vallen onder de verantwoordelijkheid en het risico van de Klant.

  4. Indien de Klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of Luxurious Drinks BV hiervan in kennis te stellen, zodat Luxurious Drinks BV passende maatregelen kan nemen.

Uitvoering van de Overeenkomst

  1. Zodra de bestelling door Luxurious Drinks BV is ontvangen, stuurt Luxurious Drinks BV de producten zo spoedig mogelijk toe, rekening houdend met lid 3 van dit Artikel.

  2. Luxurious Drinks BV is gerechtigd om derden in te schakelen voor de uitvoering van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.

  3. De standaard leveringstermijn bedraagt in beginsel 3-5 werkdagen. De wijze van levering kan op verschillende manieren plaatsvinden, naar keuze van Luxurious Drinks BV.

  4. Indien Luxurious Drinks BV de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, brengt zij de Klant hiervan op de hoogte. In dat geval kan de Klant akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of krijgt hij de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te ontbinden.

  5. Luxurious Drinks BV adviseert de Klant om de geleverde producten te inspecteren en eventuele gebreken binnen een redelijke termijn, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail, te melden. Raadpleeg het Artikel over garantie en conformiteit voor meer informatie.

  6. Zodra de te leveren producten zijn afgeleverd op het opgegeven afleveradres, gaat het risico met betrekking tot deze producten over op de Klant. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, gaat het risico al eerder over op de Klant indien hij besluit de producten af te halen, bij overdracht van de producten.

  7. Indien het bestelde product niet meer leverbaar is, behoudt Luxurious Drinks BV zich het recht voor om een vergelijkbaar product van vergelijkbare kwaliteit te leveren. De Klant heeft dan de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te ontbinden.

Herroepingsrecht/retour

  1. De Klant heeft het recht om de op afstand gesloten Overeenkomst met Luxurious Drinks BV binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden. De termijn begint op de dag nadat de Klant, of een door hem aangewezen derde die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
  • als de Klant meerdere producten heeft besteld in dezelfde bestelling, op de dag waarop de Klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen;
  • als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen, op de dag waarop de Klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  • bij overeenkomsten voor de regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode, op de dag waarop de Klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
  1. Luxurious Drinks BV draagt de kosten voor het retourneren, zodat het retour sturen voor de Klant kosteloos is. Eventuele door de Klant betaalde kosten voor verzending en betaling van het product naar de Klant zullen bij retournering van de gehele bestelling aan de Klant worden terugbetaald.

  2. Binnen de in lid 1 genoemde herroepingstermijn dient de Klant zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. De Klant mag de verpakking alleen openen en het product alleen gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de producten te controleren. Het uitgangspunt is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan wat de Klant in een fysieke winkel zou kunnen doen. Voor Klanten die handelen in de uitoefening van hun beroep of bedrijf geldt dat producten alleen ongebruikt en in ongeopende verpakking kunnen worden geretourneerd.

  3. De Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van het verdergaand gebruik van het product dan toegestaan in het vorige lid.

  4. De Klant kan de Overeenkomst ontbinden volgens lid 1 van dit Artikel door het modelformulier voor herroeping (digitaal) te sturen aan Luxurious Drinks BV, of op andere duidelijke wijze aan Luxurious Drinks BV kenbaar te maken dat hij afziet van de aankoop. Luxurious Drinks BV bevestigt de ontvangst van deze melding in geval van een digitale melding. Na ontbinding heeft de Klant nog 14 dagen om het product terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de in lid 1 van dit Artikel gestelde bedenktermijn het product direct terug te zenden, mits het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijke verklaring voor herroeping is bijgevoegd.

  5. Producten kunnen worden geretourneerd naar:

Luxurious Drinks BV Begijnengang 15  5911JL, Venlo

  1. Eventuele reeds door de Klant betaalde bedragen worden zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst, terugbetaald aan de Klant op dezelfde wijze als de betaling is verricht. Als de Klant heeft gekozen voor een duurdere verzendmethode dan de goedkoopste standaardlevering, is Luxurious Drinks BV niet verplicht om de extra kosten voor de duurdere methode terug te betalen, tenzij anders overeengekomen. Tenzij Luxurious Drinks BV aanbiedt om het product zelf op te halen, kan Luxurious Drinks BV wachten met terugbetalen totdat zij het product heeft ontvangen of totdat de Klant aantoont dat hij het product heeft teruggestuurd, afhankelijk van welke gebeurtenis zich eerder voordoet.

  2. Op de Website wordt duidelijk en tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie verstrekt over de toepassing van het herroepingsrecht en de procedure voor herroeping, indien van toepassing.

Betaling

  1. De Klant dient betalingen aan Luxurious Drinks BV te verrichten volgens de in het bestelproces en op de Website aangegeven betaalmethoden. Luxurious Drinks BV is vrij om de aangeboden betaalmethoden te kiezen en kan deze van tijd tot tijd wijzigen. Indien de Klant na levering betaalt, heeft hij een betalingstermijn van 14 dagen vanaf de dag na levering.

Garantie en conformiteit

  1. Dit Artikel is uitsluitend van toepassing als de Klant handelt als consument en niet in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Als Luxurious Drinks BV afzonderlijke garanties voor de producten verstrekt, gelden deze garanties voor alle Klanten, ongeacht het type Klant.

  2. Luxurious Drinks BV staat ervoor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de specificaties vermeld in het aanbod, de redelijke eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid, en de geldende wettelijke bepalingen en overheidsvoorschriften op de datum van het sluiten van de Overeenkomst. Als er specifieke afspraken zijn gemaakt, staat Luxurious Drinks BV er ook voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

  3. Een door Luxurious Drinks BV, de fabrikant of importeur verstrekte garantie doet geen afbreuk aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Klant op grond van de Overeenkomst heeft en kan uitoefenen.

  4. Als het geleverde product niet aan de Overeenkomst voldoet, dient de Klant Luxurious Drinks BV binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt hiervan op de hoogte te stellen.

  5. Als Luxurious Drinks BV de klacht gegrond acht, worden de relevante producten na overleg met de Klant hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, rekening houdend met het Artikel betreffende aansprakelijkheid, gelijk aan de prijs die de Klant heeft betaald voor het product.

Klachtenprocedure

  1. Als de Klant een klacht heeft over een product (volgens het Artikel over garantie en conformiteit) of andere aspecten van de dienstverlening van Luxurious Drinks BV, kan hij een klacht indienen bij Luxurious Drinks BV via telefoon +31(0)850605777, e-mail of per post. De contactgegevens staan onderaan deze Algemene Voorwaarden vermeld.

  2. Luxurious Drinks BV zal zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 dagen na ontvangst van de klacht, reageren op de klacht van de Klant. Indien het nog niet mogelijk is om een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, zal Luxurious Drinks BV binnen 2 dagen na ontvangst van de klacht bevestigen dat de klacht is ontvangen en een indicatie geven van de verwachte termijn voor een inhoudelijke of definitieve reactie.

Aansprakelijkheid

  1. Dit Artikel is alleen van toepassing als de Klant een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

  2. De totale aansprakelijkheid van Luxurious Drinks BV jegens de Klant voor toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot een vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst overeengekomen prijs (inclusief btw).

  3. Luxurious Drinks BV is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en bedrijfsstagnatie, behoudens in gevallen van opzet of grove schuld van Luxurious Drinks BV.

  4. Buiten de in de vorige twee leden van dit Artikel genoemde situaties is Luxurious Drinks BV niet aansprakelijk voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De beperkingen in dit Artikel zijn echter niet van toepassing in geval van opzet of grove schuld van Luxurious Drinks BV.

  5. Het recht op schadevergoeding ontstaat alleen als de Klant Luxurious Drinks BV onmiddellijk en schriftelijk in gebreke stelt, met een redelijke termijn voor het herstellen van de tekortkoming, en Luxurious Drinks BV na die termijn nog steeds tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke beschrijving van de tekortkoming te bevatten om Luxurious Drinks BV in staat te stellen passend te reageren.

  6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen na het ontstaan van de schade, schriftelijk aan Luxurious Drinks BV meldt.

  7. In geval van overmacht is Luxurious Drinks BV niet aansprakelijk voor enige schade die hieruit voortvloeit bij de Klant.

Persoonsgegevens

  1. Luxurious Drinks BV verwerkt de persoonsgegevens van de Klant in overeenstemming met het privacybeleid dat op de Website is gepubliceerd.

Slotbepalingen

  1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

  2. Alle geschillen die voortvloeien uit de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Luxurious Drinks BV is gevestigd, tenzij dwingende wettelijke bepalingen anders voorschrijven.

  3. Als een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de rest van de Algemene Voorwaarden. In dat geval zullen de Partijen ter vervanging van de nietige bepaling(en) nieuwe bepaling(en) vaststellen die zoveel mogelijk aansluiten bij de oorspronkelijke bedoeling van de nietige bepaling.

  4. Onder "schriftelijk" wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

Contactgegevens:

Luxurious Drinks BV

www.luxuriousdrinks.com

Begijnengang 15

[email protected]

5911 JL Venlo (NL)

Phone +31850605777

Xavier Maes (Specialist)

Mob. +31 (0)6 48 08 31 44

   


Company information

Bank details

Chamber of Commerce number

Account holder Luxurious Drinks BV

56593627

Account number 42.00.87.648

Registered at Venlo

Bank Abn Amro Bank

TAX/VAT Number NL852204292B01

IBAN NL50ABNA0420087648

Director Dionisios Pastras

BIC ABNANL2A

 

 

 
Kies uw taal
Kies uw valuta

Mijn account

Wachtwoord vergeten?

Recent toegevoegd

Totaal excl. btw
€0,00
Bestel nog voor €500,00 en de verzending is gratis
0
Vergelijk
Start vergelijking

Dit artikel is toegevoegd aan uw winkel wagen!
Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »